Bào thai còn nguyên vẹn trong hóa thạch ngựa 48 triệu năm