Bão Nock-ten "quần thảo" Biển Đông, gió giật cấp 14