Bằng công nghệ, một kỹ sư đã tạo ra chiếc nón phân loại y trong Harry Potter