Ăn tiết canh lợn cắp nách, xuất hiện ban hoại tử khắp toàn thân