3 nguy cơ "cực hiểm" các nhà du hành vũ trụ phải đối mặt