10/12/1948 - Liên Hợp Quốc công bố Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền